Hlavní nabídka

Obsah stránky

Zápisky ze zasedání zastupitelstva | 15.6.2021

středa, 23. červen 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

V polovině června se zastupitelé sešli na svém dalším veřejném zasedání. Zastupitelé rozhodovali o několika velmi důležitých bodech – uvolnění starosty, výběrovém řízení na školku, změně systému nakládání s odpady, modernizaci fotbalového hřiště v Budiměřicích nebo rekonstrukci sportovního hřiště v Rašovicích.

Text // Marek Merhout


 • Úvodním bodem jednání se schválila změna funkce starosty z neuvolněného na uvolněného.
 • Dalším bodem bylo schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku par. č. 149/82 v Budiměřicích. Jedná se o část pole v blízkosti Skály, kde se připravuje prodej 8 parcel pro výstavbu rodinných domů. Schválení zveřejnění záměru je pouze formální krok, který obec musí učinit při jakékoliv dispozici s nemovitým majetkem. Záměr bude vyvěšen na úřední desce, aby se s ním mohl kdokoliv seznámit. Starosta vysvětlil, že se v žádném případě nejedná o schvalování vlastního prodeje nebo jakýkoliv jeho podmínek. Pouze byla poskytnuta dodatečná informace, že dochází k časové prodlevě s přípravou prodeje z důvodu přepracovávání projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci a nevyjasněnosti režimu DPH při prodeji parcel. Teprve po přepracování projektové dokumentace proběhne výběrové řízení na dodavatele výstavby komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace. A až následně, jakmile bude obec znát cenu zasíťování, dojde k uskutečnění vlastního prodeje.
 • Zastupitelé schválili vyhlášku o nočním klidu, která umožňuje jeho zkrácení pro veřejné akce konané během letošního léta. Konkrétně se jedná o letní parket pořádaný SDH (4. 7.), promítání Pomrlinskýho bijáku (10. 7., 31. 7., 14. 8. a 27. 8.) a Hasičskou vzduchovku (28. 8.).
 • SDH Budiměřice byl schválen finanční dar v hodnotě starého železa, které hasiči na jaře svezli do sběru – 38 tis. Kč.
 • Ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bylo schváleno zveřejnění záměru zřízení věcného břemene. Jedná se o přeložku přípojky budovu základní školy.
 • Bylo schváleno vypsání výběrového řízení na výstavbu mateřské školy. Předpokládaná hodnota zakázky je 14.7 mil. Kč bez DPH. Hlavními podmínkami zadávací dokumentace bylo dokončení podstatné části díla do 112 dní od data podpisu smlouvy, poměrně výrazné smluvní pokuty za neplnění harmonogramu výstavby a podmínění realizace úspěšným získáním dotace. Jako termín podání nabídek byl stanoveno 12. 7.2021.
 • V následujícím bodě zastupitelstvo rozhodlo o realizaci projektu modernizace a rekonstrukce fotbalového hřiště v Budiměřicích – kompletní osvětlení hrací plochy LED reflektory, rekultivaci travního povrchu a zbudování automatického závlahového systému. Schválený rozpočet akce je 1.3 mil. Kč. Obec se bude ucházet o získání dotace z Národní sportovní agentury, která bude mezi obce do 3 tis. obyvatel rozdělovat celkem 3.22 mld. Kč. Každá obec splňující podmínky tak bude mít možnost získat až 0.8 mil. Kč.
 • Zastupitelstvo dále rozhodlo o realizaci projektu „Vegetační úpravy – Budiměřice, Šlotava“. Jde o již mnohokrát diskutovanou akci, která se zřejmě nejvíce proslavila veřejným zasedáním konaným pod širým nebem ve Šlotavě u hospody v minulém roce, na kterém došlo ke změně rozsahu výsadby vyloučením komunikace za hospodou. V mezidobí obec získala na projekt dotaci ve výši 630 tis. Kč. Celkové výdaje jsou plánovány 1.095 tis. Kč. Celá akce v sobě zahrnuje výsadbu dřínů podél krajské silnice ve Šlotavě, lip „na návsi“ a vznik místa pro odpočinek naproti hospodě U Datlů. V Budiměřicích to pak bude revitalizace parku na začátku obce a výsadba pásů dřevin okolo fotbalového hřiště. Kromě výsadby jako takové projekt v sobě zahrnuje i následnou údržbu po dobu 3 let.
 • Rozhodnutím s velkým dopadem na každodenní život občanů bylo schválení nového systému nakládání s odpady od 1. 1. 2021. Jeho základem je odvoz papíru, plastu a bioodpadu přímo od domu občanů tzv. dnes moderně nazývaný door-to-door (dór-tú-dór) systém. Jeho cílem je zvýšit vytříděnost respektive snížit množství komunálního odpadu. V současné chvíli v Budiměřicích produkujeme zhruba 340 kg/občan. Nový zákon o odpadech zavedl systém zvyšování tzv. základního poplatku v závislosti na tomto množství. Pokud bychom zůstali na této úrovni produkce komunálního odpadu, do roku 2029 by výše poplatku vzrostla ze současného 212 Kč/občan na 467 Kč/občan. Připomínáme, že to je pouze jedna z nákladových položek vedle skládkovného, svozného a množství dalších, která se promítá do toho, co nakonec jako občané za likvidaci odpadu zaplatíme. Pokud bychom chtěli nezvyšovat základní poplatek, musíme naopak do roku 2029 snížit produkci komunálního odpadu na 200 kg/občan – tj. snížit o 40%. Na pořízení svozových nádob k domům jsme získali dotaci 795 tis. Kč. Se změnou svozu se obec také rozhodla spojit výběrové řízení na svozovou firmu, proto bylo schváleno vypovězení smlouvy TS Nymburk.
 • Starosta informoval o záměru zřídit zónu s omezenou rychlostí na 30 km/h na místní komunikaci ve Šlotavě za hospodou. V současné době se k záměru vyjadřuje dopravní policie.
 • Dobrou zprávou pro občany Rašovic byla informace o tom, že obec získala dotaci 750 tis. Kč na rekonstrukci sportovního hřiště. S vědomím pomoci s financováním z výše uvedené dotace zastupitelstvo schválilo projekt rekonstrukce s rozpočtem 1.030 tis. Kč.
 • Zastupitelstvo schválilo přijetí získané dotace do rozpočtu obce pro výsadbu ve Šlotavě v částce 51 tis. Kč. Jde o již realizované sázení 9 dubů na Plácku a 6 ovocných stromů u mostu přes Mrlinu.
 • Základní škola obdržela mimořádnou dotaci na nákup počítačů pro děti, ze které ale nelze financovat software. Proto zastupitelstvo schválilo zvýšení rozpočtu školy o 7 tis. Kč za účelem jeho zakoupení.
 • V diskuzi starosta oznámil, že jsme bohužel v letošním roce nezískali roce dotaci na rekonstrukci místní komunikace v Rašovicích.

Patička stránky

Dnes je 5. říjen 2022
Svátek má Eliška

Kalendář akcí // na říjen

Nejbližší připravovaná akce

Odpady - podzim 2022

08. říjen 2022 // Akce v obci

Dovolujeme si připomenout, že v sobotu 8. 10. od 8.00 do 11.00 hodin proběhne sběr odpadu v Budiměřicích u Svitáků a v Rašovicích na parkovišti proti Zobačovým. Zároveň provedou členové SDH i tradiční sběr železného šrotu. Opět bude možnost uložit přiměřeného množství eternitu u Svitáků.